Regulamin Konkursowy

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „ Mikołajkowego” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma ENJOY Sp. z o.o. ul. Szafrana 5C/59, 30-363 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/lulanko/ (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

3. Konkurs trwa od dnia 2 grudnia 2019 godz. 14:00 do 5 grudnia 2019 godz. 23:59

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

§ 3. NAGRODA

1.Nagrodą w konkursie jest Jajko Usypiajka oraz smyczka na klucze z logiem,,Lulanko’’

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zadaniem każdej z osób biorących udział w konkursie jest opublikowanie pod postem konkursowym zdjęcia lub filmiku jak dziecko śpi przy naszym białym szumie.

2. Przez jury zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma naszą nagrodę.

3. Każda osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

5. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona na Fanpage

6. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców kurierem.

7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej informacje szczegóły dotyczące danych adresowych do wysyłki.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz wykorzystać Zwycięskie zdjęcie lub filmik na stronie Fanpage.9. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Mikołajkowy”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl